Xubuntu 8.04 Hardy Heron: Linux Finally Caters to the Public