Screenshots archive

Xubuntu 18.04

Xubuntu 16.04

Xubuntu 14.04